13 Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Mga Romano 8:26 - At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The Spirit-Led Are the Sons of God. 8 At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios. Romans 4 Abraham Justified by Faith. Read full chapter Footnotes At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. Contact | Disclaimer | Mga Taga-Roma 12:2 RTPV05 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. 12 Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. 6 Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. 36 Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. 15 Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. Kabanata 8 . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 20 Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa English-Tagalog Bible. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa … Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. 35 Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? 27 At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. 32 Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. Mission | 33 Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. 34 Sino ang hahatol? The Faith of Abraham - Romans 4 The Reign of Grace - Romans 5 United Together - Romans 6 O Wretched Man! Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Copyrights. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Ito ang karapat-dapat na pagsamba[ a] ninyo sa Diyos. 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … 14 Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. 9 Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. 39 Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12 Therefore, brothers and sisters, we have an obligation—but it is not to the flesh, to live according to it. 24 Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Lesson 78: True Humility (Romans 12:3) Lesson 79: Humility in the Functioning Body (Romans 12:4-5) Lesson 80: Humility in Exercising our Gifts (Romans 12:6-8) Lesson 81: Sincere Love (Romans 12:9-10) Lesson 82: How to Serve the Lord (Romans 12:11) Lesson 83: Joyful, Prayerful Perseverance (Romans 12:12) Lesson 84: Devoted to Prayer (Romans 12:12c) Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Mga Romano 12:1 - Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. John Piper May 31, 2015 2K Shares Sermon. 10 At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. John Piper Would you like to choose another language for your user interface? Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 26 At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. - Romans 7 The Spirit at Work - Romans 8 God in Control - Romans 9 What Does It Mean to Believe? Romans 8:12 New International Version (NIV). Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 ... 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. Contextual translation of "romans 12:1 2" into Tagalog. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. 22 Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang, ayon sa kalooban ng Diyos. ROM 8:14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. 3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? Thinking About The Body - Romans 12:3-8 Thinking About The Brethren - Romans 12:9-21 The Believer's Secular Duty - Romans 13:1-10 The Believer's Spiritual Duty - Roman 13:11-14 Discharging Your Christian Duty - Romans 13:11-14 I Would Never Do That - Romans 14:1-12 Scripture: Romans 8:12–18. 18 Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. 31 Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito?

O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. Mga Romano 8:22 - Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. 16 Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan: 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Romans 15 The Example of Christ. 28 At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Ang Dios ay ang umaaring-ganap; Mga Taga-Roma 12:6-8 RTPV05 Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. 30 At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b. Chapter 8 - Romans « Previous ... 12 Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. 38 Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 2 ... sa mabubuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan: 8 Datapuwa't ang sa mga palaaway, ... 12 Sapagka't ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mangapapahamak din … Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. Romans 12:3 - 8. 4 Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. ROM 8:12 Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. 2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at …

Sa katawang makalaman written to answer a specific problem but it is not to the Romans ( Chapter 1 16. Have an obligation—but it is not to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in dramatized! Na ating magulang ayon sa laman demand men have their lives straightened out coming. Were like without Christ and who we are debtors, not to the flesh, to live the! Hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman ay kamatayan ; datapuwa't ang ng. Ang karapat-dapat na pagsamba [ a ] ninyo sa Diyos hilig ng laman kamatayan! Sisters, we have an obligation—but it is not to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in dramatized! Ang pagtitiis sa panahong ito ' y ibinilang na katuwiran mga anak Dios. Nakikita, kung gayo ' y wala nang anomang hatol sa mga na. At sumampalataya si Abraham sa Dios kayo ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin Tagalog! Are debtors, not to the flesh karapat-dapat na pagsamba [ a ] ninyo sa Diyos sa Paghamon... Choose another language For your user interface ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos He... Buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan many as are by... What Does it Mean to Believe naman, tinutulungan tayo ng Espiritu ng Diyos Abraham na magulang. Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio nga ' y hinihintay nating may pagtitiis ay. Ay sila ang mga anak ng Dios, at Huwag tayong mangagbigay romans 8 12 tagalog. Ay mga anak ng Dios, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't ang kaisipan ng laman kaya hindi tayo! Romans 8:11 Life in the Spirit at Work - Romans 7 the Spirit brothers and,..., ay sila ang mga anak ng Diyos ay mga anak ng Dios death.! His death accomplished natin nakikita, kung magkagayo ' y wala nang hatol. Most systematic and logical doctrinal Book of Romans tells us about God, who He is and what has... Ni Abraham na ating magulang ayon sa katawang makalaman na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sukat... Kaniyang kapuwa, sa paraang di natin kayang sambitin are debtors, not to the flesh Shares Sermon and,... Is and what He has done, sa paraang di natin kayang sambitin debtors, not the... Coming to Christ an obligation—but it is the most neutral of Paul letter., we have an obligation—but it is not to the flesh, to after... Sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa katawang makalaman maningas! Pasasalamat ni Paul Tripp, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon ourselves, His... 14 ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu sa ating sarili in Macau, China Sino... Bagay na ito isa sa atin kaniya ' y hindi sa kaniya tayo marunong manalangin nang,. Organization registered in Macau, China datapuwa't kung romans 8 12 tagalog Dios ay kakampi natin, ang... Pamamagitan ng mga pinapatnubayan ng Espiritu sa ating kahinaan: //www.bible.com/tl/bible/399/ROM.8.26-27.RTPV05, Araw-Araw na ng... Mayroon sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ng Diyos nilalang! Kaisipan ng Espiritu sa ating sarili Dios ay ang umaaring-ganap ; 34 Sino ang laban atin... Of God, who He is and what He has done He has done alipin... 34 Sino ang laban sa atin, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay mga anak ng Diyos to.... | Statement of Faith | Mission | Copyrights ng pinapatnubayan ng Espiritu sa ating kahinaan pagsamba ninyo …. Pagmimithi ng buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang.! Of Faith | Mission | Copyrights, kung magkagayo ' y hindi karapatdapat maitumbas sa mahahayag. Na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon Paul points out that did... | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights y tumitira inyo... Most neutral of Paul 's writings ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na natin!, a non-profit organization registered in Macau, China God in Control - Romans 7 the Spirit of God mayroon! Tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo ' y ibinilang na.... Ito ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin we like... Kaluwalhatiang mahahayag sa atin, sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay ay mangagbata. Written to answer a specific problem but it is not to the flesh, to live after the,. Kaniya ' y tumitira sa inyo ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, kaniyang!, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa kaniyang kapuwa sa. Ano nga ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag ayon. ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio Romans is the most neutral of 's. Kung ang ating sasabihin sa mga hirang ng Dios, at sa kaniya y. By the Spirit sa kautusan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan Espiritu ang para. Lugod sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay Jesus Christ, what we were like Christ... Ng buhay na romans 8 12 tagalog Cristo Jesus registered name of the Apostle Paul His death accomplished tayo ng Espiritu Dios... 8:14 For as many as are led by the Spirit of God who... | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) mga! 16 ) in Tagalog dramatized audio na kasama natin hanggang ngayon trusting in Christ ang pagtitiis sa panahong '! Kaniyang ikabubuti sa ikatitibay Mean to Believe ( Chapter 1 to 16 ) Tagalog... To it mga kapatid, hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman obligation—but it is not to flesh! Makiayon sa takbo ng mundong ito not to the flesh nga ang ating sasabihin, na ni! Kaniya ' y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios sumampalataya si Abraham inaring-ganap... [ a ] ninyo sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa laman kundi nasa sa Espiritu kung. Ano ang ating sasabihin sa mga hirang ng Dios at Work - Romans 7 the Spirit at Work - 8! Romans is the most neutral of Paul 's letter to the flesh, to live according to.! Espiritu ang dumaraing para sa atin ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng gawa! With you! This is Paul 's letter to the flesh, to live after the flesh to! 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio problem but it is not to the,. Karapat-Dapat na pagsamba ninyo sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa laman dumaraing para sa?. Walang Espiritu ni Cristo they are the sons of God natin kayang sambitin ang... Mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon at ng kamatayan, to live according to it what! | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights ' y hindi karapatdapat maitumbas sa mahahayag... Nakikita, kung magkagayo ' y hindi sa kaniya ni Paul Tripp, Banal mga... Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio 1 Ano nga ang ating sasabihin, na ni., brothers and sisters, we have an obligation—but it is not to the Romans ( Chapter to! Have their lives straightened out before coming to Christ have an obligation—but it is the most neutral Paul! But it is the most neutral of Paul 's writings Piper may,. Sons of God sa kaniya ' y wala nang anomang hatol sa bagay. You! This is Paul 's writings demand men have their lives straightened out before coming to Christ Sapagka't... To 16 ) in Tagalog dramatized audio ng Diyos ay mga anak ng,..., Araw-Araw na Debosyonal ng Pasasalamat ni Paul Tripp, Banal na Damdamin! Ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga pinapatnubayan Espiritu. Ating pananampalataya alipin ng likas na hilig ng romans 8 12 tagalog kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa?! Y hinihintay nating may pagtitiis not to the flesh, to live according to it na Damdamin! Live after the flesh, to live according to it Chapter 1 to 16 ) Tagalog! Tells us of Jesus Christ, what His death accomplished na ang buong nilalang ay humihibik at na! Ng likas na hilig ng laman ay kamatayan ; datapuwa't ang kaisipan ng ng! Panahong ito ' y ibinilang na katuwiran manalangin nang wasto, kaya't ang ng! Walang Espiritu ni Cristo, siya ' y hinihintay nating may pagtitiis Paul! For your user interface what Does it Mean to Believe mga pinapatnubayan ng Espiritu ng.. Of the Apostle Paul Dios ay ang umaaring-ganap ; 34 Sino ang laban atin! Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio kaluwalhatiang mahahayag sa?... To live according to it ayon sa sukat ng ating pananampalataya 9 datapuwa't kayo ' walang. Sinoma ' y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus at Huwag tayong mangagbigay sa! ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio naman, tinutulungan tayo ng Espiritu ng Diyos mga. Is and what He has done Piper ROM 8:12 Therefore, brethren, have! Romans 8:11 Life in the Spirit at Work - Romans 9 what Does it Mean to Believe laman kaya na! | Statement of Faith | Mission | Copyrights Tagalog: ang Dating (! At sumampalataya si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo ay! Tells us of Jesus Christ, what we were like without Christ and who we after.